Google+

‘S e Google+ an t-ainm a th’ air an t-sèirbheis ùr sòisealta a th’ aig Google. Tha mi air a bhith ga chleachdadh fad na seachdain seo agus mar thà, tha mi cinnteach nach bi mi a’ tadhal air Facebook tuilleadh, ’s mi a’ beachdachadh air Twitter a thrèigsinn cuideachd. San fharsaingeachd, tha mi a’ smaointinn gu bheil Google+ a’ toirt na comharran as fheàrr à Facebook a bharrachd air na comharran eile (a leithid prìobhaideachd) leasachadh agus dèanamh ann an dòigh nas ùire agus nas fhasa ri chleachdadh.

Tòiseach-tòiseachaidh

Mura h-eil sibh air a fheuchainn fhathast, tha e gu math furasta ri thòiseachadh, gu h-àraidh ma tha sibh air Facebook a chleachdadh. Ma tha sibh air cuid dhe na sèirbheisean eile aig Google, a leithid Picasa air neo Buzz a chleachdadh, thèid am fiosrachadh a th’ aig na sèirbheisean seo mu ur deidhinn agus an susbaint a tha sibh air a chur riutha a thoirt a-steach gu Google+ gu fèin-ghluasadach, ach fhathast le bhith a’ leanntainn na riaghailtean prìobhaideach a tha sibh air a chur an gnìomh.

Cearcaill

Nuair a tha sibh air tòiseach-tòiseachaidh a dhèanamh, bidh an t-àm ann airson ur càirdean a lorg. A-rithist bidh Google+ a’ toirt a-steach na càirdean a th’ agaibh ann an Gmail gu fèin-ghluasadach ach faodar càirdean eile a lorg le bhith a’ dèanamh ceangal eadar Google+ ’s Yahoo agus Hotmail. A bharrachd air seo faodaidh sibh ainmean rannsachadh air Google+ fhèin gus faighinn a-mach ma tha ur càirdean ann mar thà. Nuair a tha sibh air ur càirdean a lorg, bidh agaibh ri gan cur ann an ordugh ann an Cearcaill. ‘S e seòrsa de bhuidhnean a th’ ann an Cearcaill mar eisimpleir faodaidh sibh cearcall a dhèanamh airson ur càirdean, fear eile airson ur teaghlach agus m.s.a.a.

Prìobhaideachd

Mar a thuirt mi mar thà, tha Google+ air prìobhaideachd a leasachadh agus a neartachadh. Mar eisimpleir ma rinneas sibh Cearcall airson ur co-obraichean agus fear eile airson ur teaghlach faodaidh sibh susbaint, a leithid bhido èibhinn, a sgaoileadh le Cearcall ur teaghlach chan fhaic ur co-obraichean e. A dh’aindeoin cho math ’s a tha an oidhirp a rinn Google+ a-thaobh prìobhaideachd, chan eil e foirfe fhathast. Cho fad ’s as aithne dhomh, chan eil dòigh ann airson a bhith a’ taghadh fo-chearcaill de chàirdean taobh a-staigh cearcaill airson a bhtih a’ conaltradh. Ach ghabhas seo a dhèanamh le bhith a’ cleachdadh ainmean-cleachdaidh mar eisimpleir +Crìstean MacMhìcheill (air neo @Crìstean MacMhìcheil)

Sgaoileadh

‘S e sgaoileadh susbaint a th’ aig cridhe Google+ coltach ris an ‘News Feed’ a th’ aig Facebook agus an ‘Twitter stream’. Air Google+ bidh sibh a’ sgaoileadh susbaint anns an ‘Stream’ agaibh. San fharsaingeachd tha seo co-ionann ris an ‘News Feed’ aig Facebook, ach tha e rud beag diofraicte air sgàth ’s gum faod sibh taghadh cò leis a bhios sibh a’ sgaoileadh susbaint ach mar as tric air Facebook bidh sibh a’ sgaoileadh susbaint leis a h-uile duine. Faodar susbaint sgaoileadh le Google+ air fad, le cearcal/cearcaill sònraicte air neo le caraid/càirdean sònraicte ’s fiù ’s faodaidh sibh sgaoileadh le daoine nach eil air Google+ le bhith a’ cur post-d thuca.

Co-dhùnadh

Seo agaibh ro-ràdh do Google+. Dè ur beachd air? Am bidh sibh ga chleachdadh? A bheil sibh an dùil Facebook no Twitter a thrèigsinn? Faodaidh sibh freagairt a’ sgrìobhadh ann a sheo air neo tadhal orm air Google+: +Crìstean MacMhìcheil

Fàg beachd air