Mo Phròiseactan

Geidh.uk

A' toirt thugaibh na naidheachdan LCDTQ+ as ùire le fòcas àraidh air naidheachd Albannach.

Bringing you the latest LGBTQ+ news with a particular focus on Scottish news.

Briathrachas LCDTQ+

Liosta de bhriathrachas Gàidhlig LCDTQ+ a tha mi air a chleachdadh air Geidh.uk.

A list of Gaelic LGBTQ+ vocabulary I have used on Geidh.uk.

Tachartasan.uk

Iùl-lann de thachartasan a bhuinneas ris a' Ghàidhlig no a' Ghàidhealtachd.

A directory of events related to Gaelic or the Scottish Highlands.

An t-Ubhal-ghort

A' toirt thugaibh na naidheachdan teicneòlais as ùire le fòcas àraidh air teicneòlas Apple.

Bringing you the latest technology news with a particular focus on Apple technology.

GitHub

Tha barrachd fiosrachaidh mu na pròiseactan agam ri fhaighinn air mo phròifil GitHub. Cuideachd faodar mo chòd a luchdachadh sìos an seo airson ath-chleachdadh.

More information about my projects can be found on my GitHub profile. My code can also be downloaded from here and reused.