Thèid a’ chiad seirbheis aona-ghnèitheach a chumail ann an Eilean Leòdhais an-diugh nuair a thèid Anndra Robasadan agus Craig Atkins am pòsadh.

‘S e seo a’ chiad seirbheis aona-ghnèitheach ann an Eilean Leòdhais on a chaidh companasan-catharra a chur an gnìomh ann an 2005.

Thuirt Mgr. Robasdan, a tha ag obair air BBC Alba, “Tha a h-uile rud air a dhol gu ceart. Gun trioplaid sam bith.”

Cha deach seirbheis aona-ghnèitheach a chumail a-riamh anns na h-Eileanan Siar far a bheil creideamh fhathast gu math làidir anns a’ choimhearsnachd.

Thathar a ràdh nach eil fios aig Neach-clàraidh Euphemia “Effie” NicDhòmhaill gum bi an seirbheis a’ dol air adhart, ach cha robh i airson bruidhinn air a’ chuspair.

Aig a’ cheart àm tha muinntir Leòdhais a’ dèanamh gearain gu bheil CalMac a-nis a’ ruith seirbheis eadar Leòdhais ’s Ulapul Didòmhnaich.

Thuirt neach-labhairt an Eaglais “Aig a’ cheart àm ’s a tha am bata-aiseag a’ seòladh air an t-Sàbaid, tha seo na briseadh-dùil. Cha bu chòir dhan Chomhairle a bhith a’ toirt air luchd-clàraidh a bhith a’ dèanamh seirbheisean mar seo. Tha e mì-mhoralta agus na pheacadh.”